Elektronikus ügyintézés
Kiadás dátuma: 2018.07.09.

Általános információk

1. Ügyintézés az SZTNH-nál

1.1. Ügyintézés papír alapon

A szükséges űrlapot innen letöltheti, kitöltés után kinyomtathatja és postán vagy személyesen (meghatalmazott útján) eljuttathatja a hivatalba.

1.2. Ügyintézés elektronikus úton

Az elektronikus ügyintézés lehetõsége az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerén vagy a kormányzati portálon keresztül érhetõ el.

Elektronikus úton beadvány kizárólag az SZTNH e célra rendszeresített, díjtalanul elérhetõ ûrlapjai használatával tehetõ.

Elektronikus úton kétféleképpen nyújtható be kérelem:

 • Ügyfélkapun keresztül

vagy

 • Közigazgatási felhasználásra alkalmas elektronikus aláírással ellátva.

Az elektronikus úton kezdeményezett eljárásokban elektronikus aláírással benyújtott beadványok tekintetében az SZTNH minden esetben papír alapon folytatja le az eljárást és közli döntését az Ügyféllel, míg az Ügyfélkapun keresztül elõterjesztett kérelmek bizonyos körében az SZTNH elektronikus úton közli a kérelem kapcsán hozott döntéseit valamint küldi meg a hiteles elektronikus lajstromkivonatot.

Az alábbi ügyekben kizárólag a kérelem elektronikus úton való benyújtására van lehetõség, függetlenül attól, hogy az eljárást ügyfélkapuval vagy elektronikus aláírással kezdeményezték. Ezekben az ügyekben a kérelem elektronikus úton való benyújtását követõen az SZTNH papír alapon közli ügyfeleivel döntéseit:

 • szabadalmi bejelentés
 • védjegybejelentés
 • formatevezésiminta-oltalmi bejelentés
 • használatiminta-oltalmi bejelentés
 • topográfiaoltalmi bejelentés

Ügyfélkapun keresztül kezdeményezett eljárásokban az SZTNH az alábbi kérelmek tekintetében közli döntését elektronikus úton:

1. Európai szabadalommal kapcsolatos eljárások:
 • Európai szabadalmi bejelentés igénypontjai magyar nyelvű fordításának közzétételére irányuló kérelem és az európai szabadalmi bejelentés igénypontjainak magyar nyelvű fordítása.
 • Európai szabadalom igénypontjának magyar nyelvű fordítása illetve – ha az Európai Szabadalmi Hivatal előtti eljárás nyelve a francia vagy a német volt - az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének angol vagy magyar nyelvű fordítása.
 • Felszólalási vagy korlátozási eljárás eredményeként módosítással fenntartott európai szabadalom szövege fordításának benyújtása.
 • A felsorolt fordítások kijavítására irányuló kérelem, illetve a kérelem mellékleteként a kijavított fordítás.

2. Védjegy- és formatervezésiminta-oltalmi ügyekben az oltalom megújítására, illetve védjegyügyekben a gyorsított vagy különleges gyorsított eljárás kezdeményezésére irányuló kérelem

3. Szabadalmi, növényfajta-oltalmi, használatiminta-oltalmi, formatervezésiminta-oltalmi, topográfiaoltalmi és védjegyügyekben adatváltozás tudomásulvételére irányuló kérelem

4. Szabadalmi, növényfajta-oltalmi, használatiminta-oltalmi, formatervezésiminta-oltalmi, topográfiaoltalmi, védjegy és nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelzõk ügyében hiteles lajstromkivonat igénylésére irányuló kérelem

5. Szabadalmi, növényfajta-oltalmi, használatiminta-oltalmi, formatervezésiminta-oltalmi, topográfiaoltalmi ,védjegy és nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelzõk ügyében iratbetekintési kérelem

A felsorolt eljárások során mind az eljárást indító kérelem, mind annak járulékos beadványai benyújthatóak elektronikus úton. Az SZTNH a hivatkozott eljárásokban hozott döntéseit a központi rendszeren keresztül küldi meg ügyfeleinek.

Elektronikus aláírással benyújtott beadványok esetén kétirányú elektronikus kommunikációra nincs lehetõség, az így benyújtott kérelmek tárgyában a Hivatal papír alapon közli döntését. Az ilyen módon kezdeményezett eljárásokban csak az eljárást indító kérelem nyújtható be elektronikusan, tehát járulékos beadványok benyújtásának is csak papír alapon van helye.

Fentiek értelmében Ügyfeleinknek, akik igénybe kívánják venni kétirányú elektronikus kommunikációs szolgáltatásunkat, érvényes ügyfélkapus regisztrációval és azonosítóval kell rendelkezni.

Az Ügyfélkapus regisztráció módjáról a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu oldalon tájékozódhat.

Vissza

2. Az elektronikus ügyintézési rendszer használata

2.1. Működési követelmények

A rendszer használatához szükséges és javasolt programok ill. beállítások összefoglalása.

Technikai feltételek

A rendszer használatához, a bejelentés sikeres megtételéhez az alábbi technikai feltételeknek kell teljesülniük.

Operációs rendszer

 • Windows 7 vagy újabb

Internetböngészõ

 • IE 9 vagy újabb
 • Firefox 22 vagy újabb

Böngészõbeállítások

 • Adobe PDF plugin
 • Java applet, Javascript engedélyezése

Egyéb alkalmazások

 • Adobe Acrobat Reader 8.1 vagy újabb [1]
 • E-Szigno kliensoldali aláírószoftver (ingyenes) [2]

Internet-hozzáférés

 • A rendszer használatához javasolt a széles sávú internetelérés.
Ajánlott programok

PDF-elõállító program

 • ABXPDF Writer [3]

Képkonvertáló program

Az azonosítás feltételei

A bejelentés interneten keresztül történõ beküldéséhez a beküldõnek azonosítania kell magát. Az azonosításnak két lehetséges módja van:

 • kormányzati ügyfélkapun keresztül – ekkor a bejelentõnek kormányzati ügyfélkapus regisztrációval (felhasználói azonosító + jelszó [5] ) kell rendelkeznie – vagy
 • elektronikus aláírással, amelyhez közigazgatási használatra alkalmas, „MELASZ-ready” elektronikus aláírásra van szükség.
Az elektronikus aláírás feltételei

Amennyiben rendelkezik elektronikus aláírással, és azzal ellátva kívánja azonosítani magát, majd benyújtani beadványát, úgy a rendszer ezt egy tanúsított JAVA Applet segítségével teszi lehetõvé. A JAVA Applet a böngészõjébe integrálódva írja alá beadványát, viszont használatához JRE (Java Runtime Environment [6]) telepítése szükséges.

Vissza

2.2. A beadvány kellékei

Az 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendeletben meghatározott eltérésekkel az elektronikus úton benyújtott iparjogvédelmi beadványnak tartalmaznia kell
az egyes iparjogvédelmi beadványokra megállapított részletes alaki szabályokról szóló külön jogszabályokban meghatározott kellékeket,
és annak ki kell elégítenie az egyes iparjogvédelmi beadványokkal szemben az említett külön jogszabályokban támasztott követelményeket.

Ha az elõzõ bekezdésben említett külön jogszabály megköveteli, hogy az ügyfél, illetve a képviselõ az iparjogvédelmi beadványt aláírja, e külön jogszabályt a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:
a) ha az ügyfél vagy képviselõje elektronikus aláírással rendelkezik, az elektronikus ûrlapot az ügyfél, illetve az ügyfelek mindegyike vagy a képviselõ elektronikus aláírással látja el;
b) mellõzhetõ az ügyfélnek, illetve az ügyfelek mindegyikének vagy a képviselõnek az aláírása az iparjogvédelmi beadvány ügyfélkapus azonosítást követõ benyújtása esetén.
A használati mintaoltalmi bejelentés elektronikus úton való benyújtása esetén mellõzhetõ a leírás és az igénypontok, valamint a rajzok utolsó oldalának az ügyfél vagy a képviselõ általi aláírása.

Az iparjogvédelmi beadvány benyújtására szolgáló elektronikus ûrlaphoz a következõ mellékletek kizárólag az e rendelet mellékletének 1. pontjában meghatározott képi adatmegjelenítési formátumban csatolhatók:
a) szabadalmi és használati mintaoltalmi bejelentés esetében, valamint az európai szabadalom szövegének fordítása, illetve ennek kijavítása esetén a rajz;
b) formatervezési mintaoltalmi bejelentés esetén a minta ábrázolása;
c) topográfiaoltalmi bejelentés esetén a topográfia ábrázolása (ideértve azt az ábrázolást is, amelyen a topográfia üzleti titokként kezelt részeit felismerhetetlenné tették);
d) védjegybejelentés esetén a megjelölés ábrázolása, kivéve, ha az a közönséges írásmódtól nem tér el, és nem tartalmaz a magyar ábécé betûitõl különbözõ karaktert.

Topográfiaoltalmi bejelentés elektronikus úton való benyújtása esetén a topográfia tekercsen történõ ábrázolására vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók.

Az iparjogvédelmi beadvány benyújtására szolgáló elektronikus ûrlaphoz a következõ mellékletek kizárólag az e rendelet mellékletének 2. pontjában meghatározott, képi elemek megjelenítésére is alkalmas adatmegjelenítési formátumban csatolhatók:
a) szabadalmi bejelentés esetén - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a leírás egy vagy több igényponttal, a kivonat és az elsõbbségi irat;
b) európai szabadalmi bejelentés igénypontjainak fordítása és e fordítás kijavítása esetén az igénypontok; európai szabadalom szövegének fordítása és e fordítás kijavítása esetén - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a leírás egy vagy több igényponttal;
c) használati mintaoltalmi bejelentés esetén a leírás egy vagy több igényponttal és az elsõbbségi irat.
A szabadalmi leírás külön részeként elkészítendõ szekvencialista, illetve az arra vonatkozó táblázat kizárólag az e rendelet mellékletének 3. pontjában meghatározott szövegszerû adatmegjelenítési formátumban csatolható.


1. Képi adatmegjelenítési formátumok:

 • JPEG (.jpg)
 • PNG (.png)

2. Képi elemek megjelenítésére is alkalmas adatmegjelenítési formátum:

 • Portable Document Format (.pdf), legalább 1.4. verzió (ISO 19005-1:2005 PDF/A; ISO 15930-1-6 PDF/X), azzal, hogy az e formátumban csatolt fájlnak a felhasznált betûkészleteket beágyazva kell tartalmaznia; a fájl feldolgozhatósága (pl. nyomtatása, szövegének kereshetõsége vagy másolhatósága) nem korlátozható.

3. Szövegszerû adatmegjelenítési formátumok:

 • eXtensible Markup Language (XML)
 • Rich Text Format (RTF)
 • Open Document Format (ODF)
 • Portable Document Format (.pdf) legalább 1.4. (ISO 19005-1:2005 PDF/A; ISO 15930-1-6 PDF/X), azzal, hogy az e formátumban csatolt fájlnak a felhasznált betûkészleteket beágyazva kell tartalmaznia; a fájl feldolgozhatósága (pl. nyomtatása, szövegének kereshetõsége vagy másolhatósága) nem korlátozható.
 • Karakterszinten túli jellemzõket nem használó, a 4. pontban meghatározott karakterformátumot alkalmazó állomány (egyszerûszöveg-formátum)
 • WIPO Standard ST.25 (Standard for the Presentation of Nucleotide and Amino Acid Sequence Listings in Patent Applications)

4. Karakterszintû megjelenítésre vonatkozó formátumok:

 • ISO/IEC 646:1991 (7 bites karakterkészlet információcsere biztosításához, ASCII)
 • ISO 8859-1:1998 (Latin-1,8 bites grafikus karakterkészlet)
 • ISO 8859-2:1999 (Latin-2), a magyar referenciakészletre vonatkozóan az MSZ 7795-3:1992 ASCII és ASCII/PC kód szerinti eltéréssel is.
 • ISO 10646:2003 (Unicode v.4.0)

Vissza

2.3. A beadvány összeállítása és benyújtása

1. lépés: Feladat kiválasztás
Válassza ki oltalmi formánként az adott ûrlapot, és töltse le saját gépére.

Az ûrlapok kitöltése:

Az Adobe PDF technológiával készült ûrlapok számítógéppel kitölthetõk.
Az ûrlapok munka közben elmenthetõk, újra behívhatók, módosíthatók.

Az ûrlapokhoz az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendeletben meghatározott formátumú mellékletek csatolhatók.
Az ûrlapokat ellenõrzés funkcióval láttuk el annak érdekében, hogy Ön biztos legyen benne, hogy a benyújtáshoz szükséges összes adatot megadta. Erre szolgál az ellenõrzés négyzet, amelynek bejelölésével aktivizálódik a kontroll folyamat, és az ûrlap megjeleníti azokat a hiányzó adatokat, melyek megadása nélkül az SZTNH nem tudja beérkezettnek tekinteni a beadványt.

Amennyiben a mellékletek kijelölése, valamint az ellenõrzés is megtörtént, és nem történt hiba a kitöltéskor, Ön elkészült az ûrlap kitöltésével.

Mentse el saját gépére a kész verziót és másolja mellé a hivatkozott mellékleteket is egy könyvtárba vagy a számítógépe asztalára annak érdekében, hogy a benyújtás folytatásakor könnyen megtalálja õket.

Ha még csatlakozik az internethez, és az SZTNH honlapján érvényes bejelentkezéssel rendelkezik, akkor lépjen tovább a 3. pontra.

Ha Ön közben kilépett, lépjen be újra az SZTNH honlapjára, válassza az e-ügyintézés menüpontot, jelentkezzen be, a 2. lépésnél válassza a benyújtás folytatása menüpontot, majd lépjen a 3. pontra.

2. lépés: Bejelentkezés
Jelentkezzen be partnerkártyájával vagy az ügyfélkapun keresztül. Amennyiben közigazgatási felhasználásra alkalmas aláírással rendelkezik, választhatja az elektronikus aláírással történő benyújtást is.

Figyelem! Ha beadványát elektronikus aláírással ellátva nyújtja be az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül, az SZTNH-nak nem áll módjában a beadványra elektronikus úton, a központi rendszeren keresztül választ küldeni.

3. lépés: Beadvány összeállítás

Töltse fel a kitöltött ûrlapot a rendszerbe.

Az ûrlapban megjelölt mellékletek alapján megjelenik egy táblázat, amelyben egyesével fel kell tölteni a mellékleteket a rendszerbe. Ha Ön ezeket már összekészítette egy könyvtárba, akkor könnyen meg fogja találni a megfelelõ dokumentumokat.
A beadvány és mellékleteinek mérete összesen nem haladhatja meg a 25 Mbyte-ot.
Az algoritmus ellenõrzi a dokumentumok formátumát, és ha ez megfelel a jogszabályban elõírtaknak, akkor Ön elkészült a beadvánnyal.
Ezek után egy végsõ ellenõrzés következik. Jelölje be, hogy valóban ezt a beadványt akarta összeállítani, esetleg tekintse meg a HTML formátumú beadvány összesítõt.

4. lépés: Ellenõrzés és beküldés

A rendszer az eljárás során összeállítja az Ön beadványát, titkosítja és elküldi az SZTNH részére.
Az SZTNH automatikus értesítést küld a beadvány megérkezésérõl
 • vagy az Ön ügyfélkapus tárhelyére,
 • vagy – elektronikus aláírással történt benyújtás esetén – az Ön által megadott e-mail címre.

Vissza

2.4. A beadvány tárgyában hozott döntés közlése

Az SZTNH kiemelten fontosnak tartja Ügyfelei minél gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálását, melynek keretében a papír alapú ügyintézés mellett 2007. január 1-jétől fokozatosan bevezeti eljárásaiban az elektronikus ügyintézés lehetőségét. A 2011. március 1-jétől hatályos jogszabály-változások lehetőséget teremtenek arra, hogy megújult elektronikus ügyintézési rendszerünkön keresztül – a Hivatal történtében először - kétirányú elektronikus kommunikációs szolgáltatást nyújtsunk érvényes ügyfélkapus regisztrációval és azonosítóval rendelkező Ügyfeleinknek.

A kérelmek előterjesztésének módja nem változott, tehát azokat az SZTNH papír alapon vagy elektronikus úton fogadja. Az elektronikus úton benyújtott kérelmek ügyfélkapun keresztül vagy közigazgatási felhasználásra alkalmas elektronikus aláírással terjeszthetőek elő.

A papír alapon kezdeményezett eljárásokban a döntés közlésére az iparjogvédelmi jogszabályok mellett a továbbiakban is a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezései irányadóak.


Az elektronikus úton indult eljárások tekintetében az alábbiak szerint alakul a döntés közlésének rendje:

 • Bizonyos ügyekben kizárólag a kérelem elektronikus úton való benyújtására van lehetőség, függetlenül attól, hogy az eljárást ügyfélkapuval vagy elektronikus aláírással kezdeményezték. Ezekben az ügyekben a kérelem elektronikus úton való benyújtását követően az SZTNH papír alapon folytatja az eljárást és közli Ügyfeleivel döntéseit. Az ilyen módon kezdeményezett eljárásokban járulékos beadványok is csak papír alapon terjeszthetőek elő:
  • szabadalmi bejelentés
  • védjegybejelentés
  • formatevezésiminta-oltalmi bejelentés
  • használatiminta-oltalmi bejelentés
  • topográfiaoltalmi bejelentés

 • Ügyfélkapun keresztül kezdeményezett eljárásokban az SZTNH az alábbi kérelmek tekintetében közli döntését elektronikus úton:

  1. Európai szabadalommal kapcsolatos eljárások:
  • Európai szabadalmi bejelentés igénypontjai magyar nyelvű fordításának közzétételére irányuló kérelem és az európai szabadalmi bejelentés igénypontjainak magyar nyelvű fordítása.
  • Európai szabadalom igénypontjának magyar nyelvű fordítása illetve – ha az Európai Szabadalmi Hivatal előtti eljárás nyelve a francia vagy a német volt - az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének angol vagy magyar nyelvű fordítása.
  • Felszólalási vagy korlátozási eljárás eredményeként módosítással fenntartott európai szabadalom szövege fordításának benyújtása.
  • A felsorolt fordítások kijavítására irányuló kérelem, illetve a kérelem mellékleteként a kijavított fordítás.

  2. Védjegy- és formatervezésiminta-oltalmi ügyekben az oltalom megújítására, illetve védjegyügyekben a gyorsított vagy különleges gyorsított eljárás kezdeményezésére irányuló kérelem

  3. Szabadalmi, növényfajta-oltalmi, használatiminta-oltalmi, formatervezésiminta-oltalmi, topográfiaoltalmi és védjegyügyekben adatváltozás tudomásulvételére irányuló kérelem

  4. Szabadalmi, növényfajta-oltalmi, használatiminta-oltalmi, formatervezésiminta-oltalmi, topográfiaoltalmi, védjegy és nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelzők ügyében hiteles lajstromkivonat igénylésére irányuló kérelem

  5. Szabadalmi, növényfajta-oltalmi, használatiminta-oltalmi, formatervezésiminta-oltalmi, topográfiaoltalmi ,védjegy és nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelzők ügyében iratbetekintési kérelem

  A felsorolt eljárások során mind az eljárást indító kérelem, mind annak járulékos beadványai benyújthatóak elektronikus úton. Az SZTNH a hivatkozott eljárásokban hozott döntéseit a központi rendszeren keresztül küldi meg Ügyfeleinek.

  Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a fenti eljárásokban elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül előterjesztett kérelmek tárgyában a döntés közlésére a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) és az iparjogvédelmi jogszabályok rendelkezései mellett a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló 2009. évi LII. törvény (Hiektv.) szabályai irányadóak. Ennek értelmében az SZTNH döntését a hivatali kapun keresztül kézbesíti, melyet annak címzettje ügyfélkapujára belépve vehet át. Az átvételhez a címzettnek a hivatalos iratra mutató internetes hivatkozást kell megnyitnia. Ekkor automatikusan létrejön az elektronikus tértivevény, mely visszaérkezik az SZTNH elektronikus tárhelyére, a címzett számára pedig letölthetővé válik az irat, amely ezáltal szabályszerűen kézbesítettnek minősül. Amennyiben a címzett a hivatalos iratot annak az elektronikus kézbesítési tárhelyén való elhelyezésétől számított ötödik munkanap elteltével sem veszi át, a küldeményt azt ezt követő munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, azaz beáll a kézbesítési vélelem.

 • Elektronikus aláírással benyújtott beadványok esetén kétirányú elektronikus kommunikációra nincs lehetőség, az így benyújtott kérelmek tárgyában az SZTNH minden esetben papír alapon folytatja le az eljárást és közli döntését az Ügyféllel. Az ilyen módon kezdeményezett eljárásokban csak az eljárást indító kérelem nyújtható be elektronikusan, tehát járulékos beadványok benyújtásának is csak papír alapon van helye. A döntés közlésére ennek megfelelően a papír alapon kezdeményezett eljárásokkal azonos szabályok irányadóak.

Vissza

3. Partnerkártya

3.1. A partnerkártya előnyei

Az ügyfélkapun keresztül kezdeményezett elektronikus iparjogvédelmi hatósági eljárásokban, ahol az iparjogvédelmi törvények lehetõvé teszik a kétirányú kommunikációt, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elektronikus úton közli a kérelem kapcsán hozott döntéseket, illetve küldi meg a hiteles elektronikus lajstromkivonatot. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (Ket.) 28/B. §-ának (1) bekezdése szerint írásbeli a kapcsolattartás, ha az ügyfél az iratot ügyfélkapun keresztül küldi meg a hatóságnak, illetve a hatóság az iratot a központi elektronikus szolgáltató rendszeren (központi rendszeren) keresztül küldi meg az ügyfélnek vagy a hatóságnak. A hivatkozott törvényi elõírásnak megfelelõen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elektronikus döntéseit a központi rendszeren keresztül küldi meg ügyfeleinek.

A központi rendszeren keresztül történõ kommunikáció tehát csak abban az esetben kivitelezhetõ, ha az ügyfél az eljárást az ügyfélkapu igénybevételével kezdeményezi és így rendelkezésre bocsátja azokat az adatokat, melyek a kétirányú kommunikációhoz szükséges viszontazonosításhoz elengedhetetlenek.

Annak érdekében, hogy ez az azonosítás jogszerû, mégis ügyfélbarát és a lehetõ legkisebb kényelmetlenséget eredményezõ legyen, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala létrehozta partnerkártya rendszerét. A partnerkártya elõnye, hogy az egyszeri ügyfélkapus azonosítást követõen a Hivatal megkapja az Ön un. kapcsolati kódját, melyet a Hivatal eltárol és ennek a kódnak a segítségével elektronikus úton benyújtott beadványaira a további azonosítás szükségessége nélkül válaszolni tud.

Amennyiben nem rendelkezik partnerkártyával, - minden beküldött beadvány esetében - Önnek az úgynevezett viszontazonosítást el kellene végeznie az ügyfélkapu rendszerében, ami Ön személyes adatainak begépelésével jár és idõt vesz igénybe.

A partnerkártyával rendelkezõ ügyfeleink egy felhasználónév és jelszó használatával egyszerûen és gyorsan hozzáférhetnek a Hivatal megújult szolgáltatásaihoz.


A zökkenõmentes átállás érdekében a Hivatal honlapján eddig elérhetõ E-lajstrom adatbázis regisztrációt átemeltük a Partnerkártya alapszintû regisztrációjába. Az ügyfélkapus regisztrációt viszont március 1-tõl minden eddigi és az új ügyfelünknek egyszer el kell végeznie, annak érdekében, hogy számára a központi rendszeren levelet tudjunk küldeni.Fontos: Egy új beadvány benyújtásakor, az ügyfélkapus azonosítás elvégzésekor, majd a regisztráció befejezésekor, Ön automatikusan partnerkártyához jut, és a legközelebbi bejelentkezéskor már használhatja is kártyáját.

Vissza

3.2. A partnerkártya igénylésének módja

Partnerkártyát az elsõ bejelentkezéskor igényelhet.

1. Kattintson a bal oldali menüsor „Bejelentkezés” oldalon

2. A „Válasszon bejelentkezési módot” menü alatt megjelenő felsorolás

- Bejelentkezés partnerkártyával
- Bejelentkezés Ügyfélkapun keresztül
- Bejelentkezés elektronikus aláírással rendelkezõknek

utána a „Ha még nincs partnerkártyája, itt igényelhet” szövegre kattintva érheti el.

3. Amennyiben ügyfélkapus azonosítással ellátott partnerkártyát szeretne, a „Tovább” gombra kattintva átirányítjuk a kormányzati portálra, ahol kezdeményezheti ügyfélkapus regisztrációját

Vissza

4. Egyéb elektronikus szolgáltatásaink

Elektronikus közlöny: az SZTNH előzetes regisztráció nélkül, térítésmentesen hozzáférhető hivatalos lapja (Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ).

Elektronikus nyilvántartás: az SZTNH-hoz benyújtott iparjogvédelmi bejelentésekről és az SZTNH által lefolytatott iparjogvédelmi engedélyezési eljárások során megadott oltalmakról, vezetett elektronikus lajstrom, valamint a szerzői jogi árva művekre adott felhasználási engedélyekről, valamint az önkéntes műnyilvántartásba vett szerzői művekről vezetett nyilvántartás, amely térítés és előzetes regisztráció nélkül igénybe vehető.

Elektronikus kutatás: az SZTNH előzetes regisztrációt követően hozzáférhető kutatási felülete, amely lehetővé teszi az SZTNH által vezetett elektronikus nyilvántartás adataiban, továbbá a Magyarország területén hatályos nemzetközi és közösségi/uniós iparjogvédelmi oltalmi formák adataiban történő részletes keresést.

Vissza

5. Űrlapok

BeadványKódŰrlap címeLetölthető fájl
NévVerzióDátum
Szabadalmi bejelentésP026Szabadalmi bejelentési kérelemletölt1.4.42017.12.22.
Mikroelektronikai félvezető termék topográfiájának oltalmára irányuló bejelentésI026Mikroelektronikai félvezető termék topográfiájának oltalmára irányuló bejelentési kérelemletölt1.3.22017.12.22.
Használatiminta-oltalmi bejelentésU026Használatiminta-oltalmi bejelentési kérelemletölt1.3.42018.01.25.
Formatervezésiminta-oltalmi bejelentésD026Formatervezésiminta-oltalmi bejelentési kérelemletölt1.4.22016.01.06.
Formatervezésiminta-oltalom megújításaD027Kérelem formatervezési mintaoltalom megújításáraletölt1.0.12016.01.06.
VédjegybejelentésM026Védjegybejelentési kérelemletölt1.5.52018.06.11.
VédjegymegújításM027Védjegymegújítási kérelemletölt1.3.22016.01.06.
Európai szabadalmi bejelentés igénypont-fordításának közzétételeC010Kérelem európai szabadalmi bejelentésben foglalt igénypontok fordításának közzétételéreletölt1.0.32017.04.25.
Európai szabadalom szövege fordításának benyújtásaC020Kérelem európai szabadalom szövege fordításának benyújtásáhozletölt1.2.32017.04.25.
Felszólalási vagy korlátozási eljárás eredményeként módosítással fenntartott európai szabadalom szövege fordításának benyújtásaC030Kérelem módosítással fenntartott európai szabadalom szövege fordításának benyújtásáhozletölt1.1.32017.04.25.
Európai szabadalmi bejelentés igénypontjai illetve európai szabadalom szövege fordításának kijavításaC040Kérelem fordítás kijavításáraletölt1.1.22016.01.06.
Árva mű felhasználásának engedélyezéseZ010Árva mű felhasználásának engedélyezése iránti kérelemletölt1.12017.12.22.
Árva műre vonatkozó felhasználási engedély visszavonására irányuló kérelemZ040Árva műre vonatkozó felhasználási engedély visszavonására irányuló kérelemletölt1.02017.12.22.
Hiteles lajstromkivonat kiadása iránti kérelemT800Hiteles lajstromkivonat kiadása iránti kérelemletölt1.0.22016.01.06.
Járulékos beadványokT801Járulékos beadványokletölt1.12018.03.23.
Adatváltozás tudomásulvétele iránti kérelemT802Adatváltozás tudomásulvételére irányuló kérelemletölt1.1.22017.12.22.
Iratbetekintés kérelemT803Iratbetekintés iránti kérelemletölt1.0.22017.12.22.
Kérelem gyorsított eljárás lefolytatásáraT804Kérelem gyorsított eljárás lefolytatásáraletölt1.0.22017.12.22.
Kérelem különleges gyorsított eljárás lefolytatásáraT805Kérelem különleges gyorsított eljárás lefolytatásáraletölt1.0.22017.12.22.
Közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásába történő felvétel iránti kérelemK001Közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásába történő felvétel iránti kérelemletölt1.1.22017.02.10.
Közös jogkezelést végző szervezetek járulékos beadványaiK004Közös jogkezelést végző szervezetek járulékos beadványailetölt1.1.12016.10.26.
Jogkezelési tevékenység megkezdésének bejelentése iránti kérelemK005Jogkezelési tevékenység megkezdésének bejelentése iránti kérelemletölt1.02016.10.26.
K+F projektminősítési eljárás iránti kérelemKF01K+F projektminősítési eljárás iránti kérelemletölt1.3.22018.02.23.
K+F projektcsoport-minősítésKC01K+F projektcsoport-minősítés – I. Regisztrációs kérelemletölt1.0.12018.02.23.
K+F projektcsoport-minősítésKC02K+F projektcsoport-minősítés – II. Projektcsoportok jóváhagyása iránti kérelemletölt1.0.12018.02.23.
K+F projektcsoport-minősítésKC03K+F projektcsoport-minősítés – III. Projektkiválasztási kérelemletölt1.0.12018.02.23.
K+F projektcsoport-minősítésKC04K+F projektcsoport-minősítés – IV. Projektcsoport-minősítési kérelemletölt1.0.12018.02.23.
K+F projektcsoport-minősítésKC05K+F projektcsoport-minősítés – Kérelmező nyilatkozata a feltételek teljesítésérőlletölt1.0.12018.02.23.
Kérelem nemzetközi védjegybejelentés továbbítására / Kérelem nemzetközi lajstromozásból eredő oltalom utólagos kiterjesztés továbbítására / Nemzetközi lajstromozással összefüggő változásbejegyzés iránti kérelem továbbításáraRS50Nemzetközi védjegybejelentés, továbbítási kérelemletölt1.22017.12.22.
Korai fázisú vállalkozás nyilvántartásba vétel iránti kérelmeST01Korai fázisú vállalkozás nyilvántartásba vétel iránti kérelmeletölt1.0.12018.02.23.
Korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás nyilvántartásba vétel iránti kérelmeBA01Korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás nyilvántartásba vétel iránti kérelmeletölt1.0.22018.02.23.
Korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás nyilatkozataBA02Korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás nyilatkozataletölt1.0.12018.02.23.
Nyilvántartásból történő törlési kérelemSB01Nyilvántartásból történő törlési kérelemletölt1.0.12018.02.23.
Önkéntes műnyilvántartásba vételY026Önkéntes műnyilvántartásba vétel iránti kérelemletölt1.0.12018.05.07.
Önkéntes műnyilvántartáshoz kapcsolódó járulékos beadványY027Önkéntes műnyilvántartáshoz kapcsolódó járulékos beadványletölt1.02017.12.22.
Név- és címváltoztatás tudomásulvételére irányuló kérelemLV01Név- és címváltoztatás tudomásulvételére irányuló kérelemletölt1.0.12018.02.23.
Képviseleti megbízás / Képviselet-változtatás / Képviselet megszűnésének tudomásulvételére irányuló kérelemLV02Képviseleti megbízás / Képviselet-változtatás / Képviselet megszűnésének tudomásulvételére irányuló kérelemletölt1.0.12018.02.23.
Jogutódlás és képviseleti megbízás tudomásulvételére irányuló kérelemLV03Jogutódlás és képviseleti megbízás tudomásulvételére irányuló kérelemletölt1.0.12018.02.23.
Jelzálogjog bejegyzése / Jelzálogjog törlése / Jelzálogjoggal biztosított követelés módosításának tudomásulvételére irányuló kérelemLV04Jelzálogjog bejegyzése / Jelzálogjog törlése / Jelzálogjoggal biztosított követelés módosításának tudomásulvételére irányuló kérelemletölt1.0.12018.02.23.
(Al)használati jog bejegyzése iránti kérelem / (Al)használati jog törlése iránti kérelem / (Al)hasznosítási engedély bejegyzése iránti kérelem / (Al)hasznosítási engedély törlése iránti kérelemLV05(Al)használati jog bejegyzése iránti kérelem / (Al)használati jog törlése iránti kérelem / (Al)hasznosítási engedély bejegyzése iránti kérelem / (Al)hasznosítási engedély törlése iránti kérelemletölt1.0.12018.02.23.
Oltalomról való lemondásLV07Oltalomról való lemondásletölt1.0.12018.02.23.
Védjegyoltalom megosztása / Formatervezési (ipari) mintaoltalom megosztásaLV08Védjegyoltalom megosztása / Formatervezési (ipari) mintaoltalom megosztásaletölt1.0.12018.02.23.
Oltalom újra érvénybe helyezésre irányuló kérelemLV09Oltalom újra érvénybe helyezésre irányuló kérelemletölt1.0.12018.02.23.
Egyéb kérelemLV10Egyéb kérelemletölt1.0.12018.02.23.
Növényfajta-oltalmi bejelentési kérelemF026Növényfajta-oltalmi bejelentési kérelemletölt1.02018.01.25.
Növényfajta-oltalmi bejelentéssel kapcsolatos kérelemF027Növényfajta-oltalmi bejelentéssel kapcsolatos kérelemletölt1.02018.01.25.
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti kérelemS026Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti kérelemletölt1.02018.01.25.
Kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal kapcsolatos kérelemS027Kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal kapcsolatos kérelemletölt1.02018.01.25.
Szabadalmi bejelentéssel kapcsolatos kérelemP027Szabadalmi bejelentéssel kapcsolatos kérelemletölt1.02017.12.22.
Egyéb beadvány (védjegy)M028Egyéb beadvány (védjegy)letölt1.02017.12.22.
Észrevétel (védjegybejelentési eljárásban)M029Észrevétel (védjegybejelentési eljárásban)letölt1.0.12018.04.13.
Felszólalás (védjegybejelentési eljárásban)M030Felszólalás (védjegybejelentési eljárásban)letölt1.0.32018.06.11.
Megváltoztatási kérelemIJO02Megváltoztatási kérelemletölt1.12018.02.26.
Megsemmisítési/törlési/megszűnés megállapítása iránti/SPC érvénytelenségének vagy megszűnésének megállapítása iránti/SPC időtartama meghosszabbításának megvonása iránti kérelemIJO03Megsemmisítési/törlési/megszűnés megállapítása iránti/SPC érvénytelenségének vagy megszűnésének megállapítása iránti/SPC időtartama meghosszabbításának megvonása iránti kérelemletölt1.02018.01.25.
Kérelem gyorsított és különleges gyorsított eljárás lefolytatásáraIJO04Kérelem gyorsított és különleges gyorsított eljárás lefolytatásáraletölt1.02018.01.25.
Földrajzi árujelző bejelentési kérelemG026Földrajzi árujelző bejelentési kérelemletölt1.02017.12.22.
Egyéb beadvány (földrajzi árujelző)G027Egyéb beadvány (földrajzi árujelző)letölt1.02017.12.22.
Kérelem elsőbbségi tanúsítvány elkészítésérePCT01Kérelem elsőbbségi tanúsítvány elkészítéséreletölt1.02017.12.22.
Kérelem hiteles iratmásolat elkészítésérePCT02Kérelem hiteles iratmásolat elkészítéséreletölt1.02017.12.22.
Topográfiai bejelentéssel kapcsolatos kérelemI027Topográfiai bejelentéssel kapcsolatos kérelemletölt1.02018.01.25.
Használati mintaoltalmi bejelentéssel kapcsolatos kérelemU027Használati mintaoltalmi bejelentéssel kapcsolatos kérelemletölt1.02018.01.25.

Vissza