Elektronikus ügyintézés
Kiadás dátuma: 2022.04.13.

Általános információk

Tisztelt Partnerünk, Ügyfelünk!

Üdvözöljük az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) elektronikus ügyintézési rendszerének oldalán.

A gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében 2018. január 1-től az SZTNH valamennyi, feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben biztosítja a kétirányú elektronikus kommunikáción alapuló ügyintézést.

A nemzetközi szabadalmi bejelentések elektronikus úton kizárólag a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) által üzemeltetett elektronikus kommunikációs és ügyviteli rendszer (a továbbiakban: ePCT rendszer) használatával nyújthatók be az SZTNH-hoz. Azzal a bejelentővel és képviselőjével, aki az ePCT rendszeren keresztül nyújtotta be a nemzetközi szabadalmi bejelentést, a Hivatal az ePCT rendszer szabályai szerint tartja a kapcsolatot.

1. Ügyintézés az SZTNH-nál

1.1. Ügyintézés papír alapon

Ha Ön az SZTNH feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben nem köteles elektronikus ügyintézésre és papír alapon kíván eljárni, a szükséges formanyomtatványt innen letöltheti, kitöltés után kinyomtatva postán vagy személyesen (illetve meghatalmazott útján) juttathatja el a Hivatalba.

1.2. Elektronikus ügyintézés

1.2.1. Általános tudnivalók

Az SZTNH feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben — amelybe nem tartoznak bele a nemzetközi szabadalmi ügyek és a közös jogkezelő szervezetek díjszabásának jóváhagyásával kapcsolatos ügyek — az elektronikus ügyintézés lehetősége az SZTNH elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül érhető el.

Elektronikus úton beadvány kizárólag az SZTNH által erre a célra rendszeresített, díjtalanul elérhető űrlap használatával nyújtható be. Ezek alól kivételt képeznek a nemzetközi szabadalmi ügyek és a közös jogkezelő szervezetek díjszabásának jóváhagyásával kapcsolatos ügyek. 

Az SZTNH előtti eljárásokban elektronikus kapcsolattartásra kizárólag azonosításhoz kötött módon van lehetőség, kivéve a tájékoztatás kérést és annak teljesítését, valamint a nemzetközi szabadalmi ügyek és a közös jogkezelő szervezetek díjszabásának jóváhagyásával kapcsolatos ügyeket.

Az azonosítás az alábbi módokon történhet:

 • Bejelentkezés partnerkártyával
  A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által létrehozott ügyfél azonosítási rendszer. Egyszeri KAÜ-s viszont azonosításon alapul.
 • Bejelentkezés Ügyfélkapun keresztül
  Az azonosítás az ügyfélkapus regisztráció során létrehozott személyes ügyfélkapus azonosítón alapul.
 • Bejelentkezés Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatással
  KAÜ olyan teljes körű ügynöki szolgáltatás (SZEÜSZ), amely összefogja az állam által nyújtott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat és egységes platformon biztosítja azok elérését mind az intézmények, mind a felhasználók felé.
  • Ügyfélkapu
  • Részleges kódú telefonos azonosítás
  • Tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány

Az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőséggel (hivatalos elérhetőség) szemben támasztott követelményeknek természetes személyek esetében az ügyfélkapu, gazdálkodó szervezetek esetén a cégkapu, az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek tekintetében pedig a hivatali kapu (tárhely) felel meg.

Amennyiben ügyfeleink ügyfélkapus, vagy partnerkártyás, illetve Központi Azonosítási Ügynökön keresztül végzett azonosítást követően fordulnak a Hivatalhoz, úgy az SZTNH az ügyfélkapus tárhelyre küldi az eljárás során keletkezett döntéseit, értesítéseit és egyéb felhívásait.

Egyéni ügyvédek és egyéni szabadalmi ügyvivők nem kötelesek cégkapu használatára: ők választásuk szerint ügyfélkapus tárhelyüket is használhatják hivatalos elérhetőségként.

A Hivatal abban az esetben képes ügyfélkapura, cégkapura és hivatali kapura (tárhelyre) dokumentumot küldeni, ha ügyfelei megadják számára az azok eléréséhez szükséges adatokat:

Ügyfélkapu esetében ehhez a négy természetes személyazonosító adat (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve).

Cégkapu esetén a cég elnevezése mellett annak adószáma.

Hivatali kapu esetén pedig a rövid név, valamint a KRID szám megadása szükséges.

Ezeket az adatokat ügyfeleink az SZTNH által rendszeresített egyes űrlapokon az erre szolgáló mezők, míg más űrlapok esetében az egyéb, szabad szöveges mezők kitöltésével tudják megadni.

1.2.2. Elektronikus ügyintézési kötelezettség az egyes ügytípusokban

Az E-ügyintézési törvény az elektronikus ügyintézést nem lehetőségként, hanem kötelezettségként írja elő az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, közjogi jogalanyok, valamint a jogi képviselők számára. [Eüsztv. 9. § (1) bek.]

Ettől eltérően iparjogvédelmi ügyekben a gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője nem köteles elektronikus ügyintézésre.

Ennek megfelelően 2018. január 1-től iparjogvédelmi (szabadalmi, növényfajta-oltalmi, használatiminta-oltalmi, topográfia-oltalmi, formatervezésiminta-oltalmi, védjegyoltalmi és földrajziárujelző-oltalmi) ügyekben a természetes személyek mellett az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője is — választása szerint — papíron vagy elektronikus úton nyújthatja be beadványait az SZTNH-hoz.

Az ügyfélként (illetve észrevételt tevőként) eljáró közjogi jogalanyok — állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, valamint egyéb közigazgatási hatóság — azonban elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelesek az SZTNH-val, a Hivatalhatáskörébe tartozó valamennyi ügyben.

Az alábbi, az SZTNH hatáskörébe tartozó ügyekénél az E-ügyintézési törvény fenti szabálya érvényesül:

 • a kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenység minősítésével kapcsolatos ügyek
 • a korai fázisú vállalkozásokat támogató, a vállalkozások által igénybe vehető adóalap-kedvezményre jogosultsító igazolásához nyilvántartásba vétellel és a nyilvántartásból való törléssel összefüggő eljárásokban
 • a szerzői jogi jogkezeléssel, az önkéntes műnyilvántartással és az árva művekkel kapcsolatos ügyekben (a továbbiakban együttesen: szerzői jogi ügyek)

Ezekben az ügyekben tehát a közjogi jogalanyokon kívül az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet és az ügyfél jogi képviselője is elektronikus ügyintézésre kötelezett.

1.2.3. Azonosításhoz kötött e-ügyintézés, hivatalos elérhetőség (tárhely)

2018 januárjától az SZTNH elektronikus ügyintézési szolgáltatásai — a közös jogkezelő szervezetek díjszabásának jóváhagyására irányuló eljárás kivételével — változatlanul azonosítást követően érhetőek el.

Az azonosításra az E-ügyintézési törvényben meghatározott azonosítási szolgáltatások (ügyfélkapu, részleges kódú telefonos azonosítás vagy tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány) használatával a Központi Azonosítási Ügynök igénybevételével vagy a Hivatal elektronikus ügyintézési rendszerén történő ügyfélkapus, viszont azonosításon alapuló partnerkártyás azonosítással van lehetőség.

Egyéni ügyvédek és egyéni szabadalmi ügyvivők nem kötelesek cégkapu használatára: ők választásuk szerint ügyfélkapus tárhelyüket is használhatják hivatalos elérhetőségként.

Ügyfélkapu esetében a négy természetes személyazonosító adat (név, születési hely és idő, anyja neve), cégkapu esetén a cég elnevezése mellett annak adószáma, míg hivatali kapu  esetén pedig a rövid név, valamint a KRID szám megadása szükséges. Ezeket az adatokat ügyfeleink az SZTNH által rendszeresített egyes űrlapokon az erre szolgáló mezők, míg más űrlapok esetében az egyéb, szabad szöveges mezők kitöltésével tudják megadni.

A fentiektől eltérően a közös jogkezelő szervezetek díjszabásának jóváhagyására irányuló eljárások azonosítás nélkül, az átvétel visszaigazolásához kötött elektronikus levél használatával zajlik.

A nemzetközi szabadalmi bejelentések elektronikus úton kizárólag a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) által üzemeltetett elektronikus kommunikációs és ügyviteli rendszer (a továbbiakban: ePCT rendszer) használatával nyújthatók be az SZTNH-hoz. Azzal a bejelentővel és képviselőjével, aki az ePCT rendszeren keresztül nyújtotta be a nemzetközi szabadalmi bejelentést, a Hivatal az ePCT rendszer szabályai szerint tartja a kapcsolatot.

1.2.4. Űrlapok használata

Az SZTNH feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben — a nemzetközi szabadalmi ügyek és a közös jogkezelő szervezetek díjszabásának jóváhagyásával kapcsolatos ügyek kivételével — a beadványok elektronikus úton kizárólag a Hivatal erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapján nyújthatók be. Az űrlapok az SZTNH honlapjának elektronikus ügyintézési felületén elérhetők. A letöltött, és kitöltött űrlapokat azonosítást követően lehet benyújtani.

 • Az űrlapok itt érhetőek el

1.2.5. A Hivatal döntései ellen benyújtott jogorvoslati kérelmek

Az SZTNH döntései ellen a megváltoztatási, illetve felülvizsgálati kérelmek elektronikus úton is benyújthatók a fent ismertetett szabályok alkalmazásával. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a bíróság előtti eljárásban — ideértve a jogorvoslati kérelmek előterjesztését is — a jogi képviselet kötelező.

A jogorvoslati kérelmekért fizetendő bírósági eljárási illetéket az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles megfizetni. Az elektronikus úton előterjesztett jogorvoslati kérelmek után fizetendő bírósági eljárási illetéket az SZTNH Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára átutalással kell megfizetni:

„SZTNH jogorvoslati díj” központi beszedési számla, 10032000-01012891. Az átutalás közleményrovatában az eljáró bíróság jelzőszámát (a Fővárosi Törvényszék kódja: 0100) és az eljárási illetékfizetésre kötelezett fél nevét, továbbá az SZTNH előtti ügy ügyszámát és a megváltoztatni vagy felülvizsgálni kért döntés vagy intézkedés alszámát kell feltüntetni.

Kérjük Ügyfeleinket, hogy az illetékfizetés elmulasztásából eredő jogkövetkezmények elkerülése érdekében az elektronikus úton előterjesztett megváltoztatási és felülvizsgálati kérelmük benyújtásával egyidejűleg igazolják az SZTNH számára az illetékfizetés tényét és körülményeit.

Papíron benyújtott megváltoztatási kérelem esetén a bírósági eljárás illetékét változatlanul a kérelemre felragasztott illetékbélyegben kell megfizetni.

Vissza

2. Az elektronikus ügyintézési rendszer használata

2.1. Működési követelmények

A rendszer használatához szükséges és javasolt programok ill. beállítások összefoglalása.

Technikai feltételek

A rendszer használatához, a bejelentés sikeres megtételéhez az alábbi technikai feltételeknek kell teljesülniük.

Operációs rendszer

 • Windows 7 vagy újabb

Internetböngésző

 • IE 9 vagy újabb
 • Firefox 22 vagy újabb
 • Google Chrome 63.0.3239.132 ,vagy újabb

Böngészőbeállítások

 • Adobe PDF plugin
 • Java applet, Javascript engedélyezése

Egyéb alkalmazások

 • Adobe Acrobat Reader 11 vagy újabb [1]

Internet-hozzáférés

 • A rendszer használatához javasolt a széles sávú internetelérés.
Ajánlott programok

PDF-előállító program

 • ABXPDF Writer
 • CutePDF

Képkonvertáló program

Az azonosítás feltételei

A bejelentés interneten keresztül történő beküldéséhez a beküldőnek azonosítania kell magát (ez alól kivételt képeznek a nemzetközi szabadalmi ügyek és a közös jogkezelő szervezetek díjszabásának jóváhagyásával kapcsolatos ügyek).

Az azonosítás 1.2.1pontban leírtak szerit történhet

Vissza

2.2. A beadvány kellékei

Az iparjogvédelmi ügyekben, a kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenység minősítésével, valamint a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vételével kapcsolatos, továbbá a szerzői jogi ügyekben elektronikus úton benyújtott beadványnak tartalmaznia kell az egyes beadványokra jogszabályokban megállapított követelményeket és kellékeket.

2.2.3. Iparjogvédelmi beadványok

Az iparjogvédelmi beadványok benyújtására szolgáló elektronikus űrlaphoz a következő mellékletek kizárólag képi adatmegjelenítési formátumban csatolhatók:

 1. szabadalmi és használatiminta-oltalmi bejelentés esetében, valamint az európai szabadalom szövegének fordítása, illetve ennek kijavítása esetén a rajz;
 2. formatervezésiminta-oltalmi bejelentés esetén a minta ábrázolása;
 3. topográfia-oltalmi bejelentés esetén a topográfia ábrázolása (ideértve azt az ábrázolást is, amelyen a topográfia üzleti titokként kezelt részeit felismerhetetlenné tették);
 4. védjegybejelentés esetén a megjelölés ábrázolása, kivéve, ha az a közönséges írásmódtól nem tér el, és nem tartalmaz a magyar ábécé betűitől különböző karaktert.

Az iparjogvédelmi beadvány benyújtására szolgáló elektronikus űrlaphoz a következő mellékletek kizárólag képi elemek megjelenítésére is alkalmas adatmegjelenítési formátumban csatolhatók:

 1. szabadalmi bejelentés esetén — a jogszabályban meghatározott kivétellel — a leírás egy vagy több igényponttal, a kivonat és az elsőbbségi irat;
 2. európai szabadalmi bejelentés igénypontjainak fordítása és e fordítás kijavítása esetén az igénypontok; európai szabadalom szövegének fordítása és e fordítás kijavítása esetén — a jogszabályban meghatározott kivétellel — a leírás egy vagy több igényponttal;
 3. használatiminta-oltalmi bejelentés esetén a leírás egy vagy több igényponttal és az elsőbbségi irat.

A szabadalmi leírás külön részeként elkészítendő szekvencialista, illetve az arra vonatkozó táblázat kizárólag szövegszerű adatmegjelenítési formátumban csatolható.

A fent nem említett mellékletek az iparjogvédelmi beadvány benyújtására szolgáló elektronikus űrlaphoz a következő adatmegjelenítési formátumok egyikében csatolhatók:

 1. képi elemek megjelenítésére is alkalmas adatmegjelenítési formátum;
 2. képi elemek megjelenítésére is alkalmas adatmegjelenítési formátum kivételével az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól szóló külön jogszabály mellékletében meghatározott adatmegjelenítési formátum.

1. Képi adatmegjelenítési formátumok:

 • JPEG
 • PNG
 • TIFF

2. Képi elemek megjelenítésére is alkalmas adatmegjelenítési formátum:

 • Portable Document Format (.pdf), legalább 1.4. verzió (ISO 19005-1:2005 PDF/A; ISO 15930-1-6 PDF/X), azzal, hogy az e formátumban csatolt fájlnak a felhasznált betűkészleteket beágyazva kell tartalmaznia; a fájl feldolgozhatósága (pl. nyomtatása, szövegének kereshetősége vagy másolhatósága) nem korlátozható.

3. Szövegszerű adatmegjelenítési formátumok:

 • eXtensible Markup Language (XML)
 • Rich Text Format (RTF)
 • Open Document Format (ODF)
 • Portable Document Format (.pdf) legalább 1.4. (ISO 19005-1:2005 PDF/A; ISO 15930-1-6 PDF/X), azzal, hogy az e formátumban csatolt fájlnak a felhasznált betűkészleteket beágyazva kell tartalmaznia; a fájl feldolgozhatósága (pl. nyomtatása, szövegének kereshetősége vagy másolhatósága) nem korlátozható.
 • Karakterszinten túli jellemzőket nem használó, a 4. pontban meghatározott karakterformátumot alkalmazó állomány (egyszerűszöveg-formátum)
 • WIPO Standard ST.25 (Standard for the Presentation of Nucleotide and Amino Acid Sequence Listings in Patent Applications)

4. Karakterszintű megjelenítésre vonatkozó formátumok:

 • ISO/IEC 646:1991 (7 bites karakterkészlet információcsere biztosításához, ASCII)
 • ISO 8859-1:1998 (Latin-1,8 bites grafikus karakterkészlet)
 • ISO 8859-2:1999 (Latin-2), a magyar referenciakészletre vonatkozóan az MSZ 7795-3:1992 ASCII és ASCII/PC kód szerinti eltéréssel is.
 • ISO 10646:2003 (Unicode v.4.0)

5. Hang

 • MP3
 • Wav

6. Mozgás

 • MP4

2.2.4. K+F és szerző jogi beadványok

K+F (minősítési eljárásokkal és a korai fázisú változásokkal kapcsolatos) és a szerzői jogi (a szerzői jogi jogkezeléssel, az önkéntes műnyilvántartással és az árva művekkel kapcsolatos) beadványok kizárólag az SZTNH által erre rendszeresített, díjtalanul és regisztráció nélkül elérhető űrlapjain nyújthatók be és azokhoz  az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében említett, kötelezően elfogadandó formátumú mellékletek csatolhatók.

A fentiekkel ellentétben a közös jogkezelő szervezetek díjszabásának jóváhagyására irányuló eljárásban nincs űrlaphasználati kényszer.

Vissza

2.3. A beadvány összeállítása és benyújtása

1. lépés: Feladat kiválasztás

Válassza ki oltalmi formánként az adott űrlapot, és töltse le saját gépére.

Az űrlapok kitöltése:

Az Adobe PDF technológiával készült űrlapok számítógéppel kitölthetők.
Az űrlapok munka közben elmenthetők, újra behívhatók, módosíthatók.

Az űrlapokhoz az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló  147/2007. (VI. 26.) Korm. rendeletben meghatározott és a jelen tájékoztató 2.2.3. pontjában is felsorolt formátumú, illetve  az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében említett, kötelezően elfogadandó formátumú mellékletek csatolhatók.

Az űrlapokat ellenőrzés funkcióval láttuk el, hogy Ön biztos lehessen benne, hogy a benyújtáshoz szükséges összes adatot megadta. Erre szolgál az ellenőrzés négyzet, amelynek bejelölésével aktivizálódik a kontroll folyamat, és az űrlap megjeleníti azokat a hiányzó adatokat, melyek megadása nélkül az SZTNH nem tudja beérkezettnek tekinteni a beadványt.

Ha a mellékletek kijelölése, valamint az ellenőrzés is megtörtént, és nem történt hiba a kitöltéskor, Ön elkészült az űrlap kitöltésével.

Ha még csatlakozik az internethez, és az SZTNH honlapján érvényes bejelentkezéssel rendelkezik, akkor lépjen tovább a 3. pontra.

Ha Ön közben kilépett, lépjen be újra az SZTNH honlapjára, válassza az e-ügyintézés menüpontot, jelentkezzen be, a 2. lépésnél válassza a benyújtás folytatása menüpontot, majd lépjen a 3. pontra.

2. lépés: Bejelentkezés

Azonosításhoz kötött ügyintézés esetén jelentkezzen be ügyfélkapujával, partnerkártyájával vagy a Központi Azonosítási Ügynök használatával.

A Hivatal csak abban az esetben képes ügyfélkapura, cégkapura és hivatali kapura (tárhelyre) dokumentumot küldeni, ha ügyfelei megadják az eléréséhez szükséges adatokat. Ügyfélkapu esetében ehhez a négy természetes személyazonosító adat (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve), cégkapu esetén a cég elnevezése mellett annak adószáma, hivatali kapu esetén pedig a rövid név, valamint a KRID szám megadása szükséges. Ezeket az adatokat ügyfeleink az SZTNH által rendszeresített egyes űrlapokon az erre szolgáló mezők, míg más űrlapok esetében az egyéb, szabad szöveges mezők kitöltésével tudják megadni.

3. lépés: Beadvány összeállítása

Ha űrlap használata kötelező, töltse fel a kitöltött űrlapot a rendszerbe.

Az űrlapban megjelölt mellékletek alapján megjelenik egy táblázat, amelyben egyesével kell feltölteni a mellékleteket a rendszerbe. (Ezek a korábban, egy mappába összegyűjtött dokumentumok.) Az űrlapokhoz csatolható fájlok mérete egyenként nem haladhatja meg a 150 MB-ot. A beadvány és az ahhoz csatolt valamennyi melléklet mérete összesen nem haladhatja meg a 300 MB-ot.
Az algoritmus ellenőrzi a dokumentumok formátumát, és ha ez megfelel a jogszabályban előírtaknak, akkor Ön elkészült a beadvánnyal.
Ezek után egy végső ellenőrzés következik. Jelölje be, hogy valóban ezt a beadványt akarta összeállítani, esetleg tekintse meg a HTML formátumú beadvány összesítőt.

A közös jogkezelő szervezetek díjszabásainak jóváhagyására irányuló eljárásban a beadványokat elektronikus úton, űrlap használata nélkül kell megküldeni az SZTNH-nak a dijszabas@hipo.gov.hu elektronikus levélcímére. A beadvány maximális mérete nem haladhatja meg a 10 MB-ot.

4. lépés: Ellenõrzés és beküldés

A rendszer az eljárás során összeállítja az Ön beadványát, titkosítja és elküldi az SZTNH részére. Az SZTNH automatikus értesítést küld a beadvány megérkezésérõl.

 • az Ön hivatalos tárhelyére,

Figyelem! Az önkéntes műnyilvántartásba vételre vonatkozó kérelmet és elektronikus úton beküldött művet annak beérkezését követően az SZTNH azonnal hitelesíti (e-aláírással és időbélyegzővel látja el) és rögtön visszaküldi az ügyfélnek. A visszaküldött és hitelesített műpéldányt a böngészőből történő kilépés nélkül azonnal le kell tölteni, mert erre — adatbiztonsági okokból — később már nem lesz lehetőség. Az önkéntes műnyilvántartásba vételről szóló elektronikus tanúsítványt a díj beérkezését követően egy későbbi időpontban küldi meg a Hivatal a hivatalos tárhelyre (ügyfélkapu). A hitelesített műpéldány és az elektronikus tanúsítvány csak együttesen alkalmas annak igazolására, hogy a Hivatal a művet a kérelmező sajátjaként nyilvántartásba vette.

Ha a hitelesítve visszaküldött műpéldányt nem sikerül letöltenie vagy az nem nyitható meg, kérjük, a problémát azonnal jelezze a Hivatal Ügyfélszolgálatának a +36 (1) 474 58 61-es számon, illetve a +36 (80) 345 678-as zöld számon.

Figyelem! A közös jogkezelő szervezetek díjszabásainak jóváhagyására irányuló eljárásban a beadványokat elektronikus úton az SZTNH-nak a  dijszabas@hipo.gov.hu elektronikus levélcímére kell megküldeni. A beadvány maximális mérete nem haladhatja meg a 10 MB-ot. Az e címre küldött elektronikus levél beérkezését az SZTNH a beérkezést követő munkanap végéig visszaigazolja. A közös jogkezelő szervezetek díjszabásainak jóváhagyására irányuló eljárásban az SZTNH szintén elektronikus levélben küldi meg döntéseit az érintett számára, aki annak átvételét köteles a beérkezést követő munkanap végéig elektronikus levélben visszaigazolni. Visszaigazolás hiányában az SZTNH ismételten megküldi elektronikus levelét, és az SZTNH újabb elektronikus levelének a következő munkanap végéig történő visszaigazolása hiányában a Hivatal az írásbeli kommunikáció más formáját alkalmazza.

Vissza

2.4. A beadvány tárgyában hozott döntés közlése

Az SZTNH döntéseit hivatalos iratként, papír alapon, postai úton, elektronikus úton pedig — a nemzetközi szabadalmi jelentésekkel kapcsolatos, az önkéntes műnyilvántartásba vételi és a közös jogkezelők díjszabásának jóváhagyására irányuló kivételektől eltekintve — az E-ügyintézési törvényben meghatározott elektronikus úton közli ügyfeleivel, illetve az érdekeltekkel.

Ha az eljárás kezdeményezésére elektronikusan, azonosítást követően kerül sor, illetve az azonosított ügyfél elektronikus úton kívánt kapcsolatot tartani a Hivatallal, akkor az SZTNH minden esetben a megadott, hivatalos elérhetőségre (ügyfélkapu, cégkapu vagy hivatali kapu tárhely) küldi meg az eljárás során keletkezett iratokat.

A közös jogkezelő szervezetek díjszabásainak jóváhagyására irányuló eljárás és az önkéntes műnyilvántartásba venni kért, hitelesített műpéldány visszaküldésének kivételével az SZTNH hatáskörébe tartozó iparjogvédelmi, szerzői jogi és K+F ügyekben az ügyfél hivatalos elérhetőségére (ügyfélkapus tárhely, cégkapu, hivatali kapu) kézbesített küldemény az alábbiak szerint minősül kézbesítettnek:

 1. ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató a küldemény ügyfél által történő átvételét igazolja vissza, az igazolásban feltüntetett időpontban,
 2. ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldemény átvételét a címzett megtagadta, a megtagadásra vonatkozó igazolásban feltüntetett időpontban
 3. ha a hivatalos elérhetőséget biztosító szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.

Az önkéntes műnyilvántartásba venni kért és elektronikus úton beküldött művet annak beérkezését követően az SZTNH azonnal hitelesíti (e-aláírással és időbélyegzővel látja el) és rögtön visszaküldi az ügyfélnek. A visszaküldött és hitelesített műpéldányt a böngészőből történő kilépés nélkül azonnal le kell tölteni, mert erre — adatbiztonsági okokból — később már nem lesz lehetőség. Az önkéntes műnyilvántartásba vételről szóló elektronikus tanúsítványt a díj beérkezést követően egy későbbi időpontban küldi meg a Hivatal a hivatalos tárhelyre (ügyfélkapu).  A hitelesített műpéldány és az elektronikus tanúsítvány csak együttesen alkalmas annak igazolására, hogy a Hivatal a művet a kérelmező sajátjaként nyilvántartásba vette.

Ha a hitelesítve visszaküldött műpéldányt nem sikerül letöltenie vagy az nem nyitható meg, kérjük, a problémát azonnal jelezze a Hivatal Ügyfélszolgálatának a 06 (1) 474 55 61-es számon, illetve a 06 (1) 345 678-as zöld számon.

Figyelem! A közös jogkezelő szervezetek díjszabásainak jóváhagyására irányuló eljárásban a beadványokat elektronikus úton az SZTNH-nak a  dijszabas@hipo.gov.hu elektronikus levélcímére kell megküldeni. A beadvány maximális mérete nem haladhatja meg a 10 MB-ot. Az e címre küldött elektronikus levél beérkezését az SZTNH a beérkezést követő munkanap végéig visszaigazolja. A közös jogkezelő szervezetek díjszabásainak jóváhagyására irányuló eljárásban az SZTNH szintén elektronikus levélben küldi meg döntéseit az érintett számára, aki annak átvételét köteles a beérkezést követő munkanap végéig elektronikus levélben visszaigazolni. Visszaigazolás hiányában az SZTNH ismételten megküldi elektronikus levelét, és az SZTNH újabb elektronikus levelének a következő munkanap végéig történő visszaigazolása hiányában a Hivatal az írásbeli kommunikáció más formáját alkalmazza.

Vissza

3. Partnerkártya

3.1. A partnerkártya előnyei

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala előtti eljárásokban elektronikus kapcsolattartásnak kizárólag azonosításhoz kötött elektronikus úton van helye — ez alól kivétel a tájékoztatás és annak kérése.

Annak érdekében, hogy ez az azonosítás jogszerű, de mégis ügyfélbarát legyen és a lehető legkisebb kényelmetlenséggel járjon, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala létrehozta partnerkártya  rendszerét. A partnerkártya előnye, hogy az egyszeri azonosítást követően a Hivatal megkapja az Ön ún. kapcsolati kódját, azt tárolja és ennek a kódnak a segítségével elektronikus úton benyújtott beadványaira a további azonosítás szükségessége nélkül tud válaszolni.

Amennyiben nem rendelkezik partnerkártyával, — minden beküldött beadvány esetében — Önnek az úgynevezett viszontazonosítást kell elvégeznie a KAÜ igénybevételével.
A partnerkártyával rendelkező ügyfeleink egy felhasználónév és jelszó használatával egyszerűen és gyorsan hozzáférhetnek a Hivatal szolgáltatásaihoz.

Fontos: Egy új beadvány benyújtásakor, az azonosítás elvégzésekor, majd a regisztráció befejezésekor, Ön automatikusan partnerkártyához jut, és a legközelebbi bejelentkezéskor már használhatja is kártyáját.

Vissza

3.2. A partnerkártya igénylésének módja

Partnerkártyát az elsõ bejelentkezéskor igényelhet.

1. Kattintson a bal oldali menüsor „Bejelentkezés” oldalon

2. A „Válasszon bejelentkezési módot” menü alatt megjelenő felsorolás

- Bejelentkezés partnerkártyával
- Bejelentkezés Ügyfélkapun keresztül
- Bejelentkezés KAÜ-n keresztül
- Bejelentkezés elektronikus aláírással rendelkezõknek

utána a „Ha még nincs partnerkártyája, itt igényelhet” szövegre kattintva érheti el.

3. Amennyiben ügyfélkapus azonosítással ellátott partnerkártyát szeretne, a „Tovább” gombra kattintva átirányítjuk a kormányzati portálra, ahol kezdeményezheti ügyfélkapus regisztrációját

Vissza

4. Egyéb elektronikus szolgáltatásaink

Elektronikus közlöny: az SZTNH előzetes regisztráció nélkül, térítésmentesen hozzáférhető hivatalos lapja (Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ).

Elektronikus nyilvántartás: az SZTNH-hoz benyújtott iparjogvédelmi bejelentésekről és az SZTNH által lefolytatott iparjogvédelmi engedélyezési eljárások során megadott oltalmakról vezetett elektronikus lajstrom, valamint a szerzői jogi jogkezelő szervezetekről, a szerzői jogi árva művekre adott felhasználási engedélyekről, valamint az önkéntes műnyilvántartásba vett szerzői művekről vezetett nyilvántartás, amely térítés és előzetes regisztráció nélkül hozzáférhető.

Elektronikus kutatás: az SZTNH ingyenesen hozzáférhető kutatási felülete, amely lehetővé teszi az SZTNH által vezetett elektronikus nyilvántartás adataiban, továbbá a Magyarország területén hatályos nemzetközi és közösségi/európai uniós iparjogvédelmi oltalmi formák adataiban történő részletes keresést.

Vissza

5. Űrlapok

BeadványKódŰrlap címeLetölthető fájl
NévVerzióDátum
Szabadalmi bejelentésP026Szabadalmi bejelentési kérelemletölt1.82019.05.31.
Európai szabadalmi bejelentés igénypont-fordításának közzétételeC010Kérelem európai szabadalmi bejelentésben foglalt igénypontok fordításának közzétételéreletölt1.22019.02.15.
Európai szabadalom szövege fordításának benyújtásaC020Kérelem európai szabadalom szövege fordításának benyújtásáhozletölt1.32019.02.15.
Felszólalási vagy korlátozási eljárás eredményeként módosítással fenntartott európai szabadalom szövege fordításának benyújtásaC030Kérelem módosítással fenntartott európai szabadalom szövege fordításának benyújtásáhozletölt1.1.32017.04.25.
Európai szabadalmi bejelentés igénypontjai illetve európai szabadalom szövege fordításának kijavításaC040Kérelem fordítás kijavításáraletölt1.1.22016.01.06.
Szabadalmi bejelentéssel kapcsolatos kérelemP027Szabadalmi bejelentéssel kapcsolatos kérelemletölt1.22019.05.09.
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti kérelemS026Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti kérelemletölt1.02018.01.25.
Kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal kapcsolatos kérelemS027Kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal kapcsolatos kérelemletölt1.02018.01.25.
Növényfajta-oltalmi bejelentési kérelemF026Növényfajta-oltalmi bejelentési kérelemletölt1.02018.01.25.
Növényfajta-oltalmi bejelentéssel kapcsolatos kérelemF027Növényfajta-oltalmi bejelentéssel kapcsolatos kérelemletölt1.02018.01.25.
Használatiminta-oltalmi bejelentésU026Használatiminta-oltalmi bejelentési kérelemletölt1.52021.03.25.
Használati mintaoltalmi bejelentéssel kapcsolatos kérelemU027Használati mintaoltalmi bejelentéssel kapcsolatos kérelemletölt1.02018.01.25.
VédjegymegújításM027Védjegymegújítási kérelemletölt1.4.12019.03.28.
Kérelem gyorsított eljárás lefolytatásáraT804Kérelem gyorsított eljárás lefolytatásáraletölt1.0.22017.12.22.
Kérelem különleges gyorsított eljárás lefolytatásáraT805Kérelem különleges gyorsított eljárás lefolytatásáraletölt1.0.22017.12.22.
Védjegyoltalom megosztása / Formatervezési (ipari) mintaoltalom megosztásaLV08Védjegyoltalom megosztása / Formatervezési (ipari) mintaoltalom megosztásaletölt1.0.12018.02.23.
Kérelem nemzetközi védjegybejelentés továbbítására / Kérelem nemzetközi lajstromozásból eredő oltalom utólagos kiterjesztés továbbítására / Nemzetközi lajstromozással összefüggő változásbejegyzés iránti kérelem továbbításáraRS50Nemzetközi védjegybejelentés, továbbítási kérelemletölt1.32020.02.06.
Egyéb beadvány (védjegy)M028Egyéb beadvány (védjegy)letölt1.12019.02.15.
Észrevétel (védjegybejelentési eljárásban)M029Észrevétel (védjegybejelentési eljárásban)letölt1.12019.02.15.
Felszólalás (védjegybejelentési eljárásban)M030Felszólalás (védjegybejelentési eljárásban)letölt1.42020.04.09.
Földrajzi árujelző bejelentési kérelemG026Földrajzi árujelző bejelentési kérelemletölt1.02017.12.22.
Egyéb beadvány (földrajzi árujelző)G027Egyéb beadvány (földrajzi árujelző)letölt1.02017.12.22.
Formatervezésiminta-oltalmi bejelentésD026Formatervezésiminta-oltalmi bejelentési kérelemletölt1.72021.10.29.
Formatervezésiminta-oltalom megújításaD027Kérelem formatervezési mintaoltalom megújításáraletölt1.12019.02.15.
Mikroelektronikai félvezető termék topográfiájának oltalmára irányuló bejelentésI026Mikroelektronikai félvezető termék topográfiájának oltalmára irányuló bejelentési kérelemletölt1.3.22017.12.22.
Topográfiai bejelentéssel kapcsolatos kérelemI027Topográfiai bejelentéssel kapcsolatos kérelemletölt1.02018.01.25.
Árva mű felhasználásának engedélyezéseZ010Árva mű felhasználásának engedélyezése iránti kérelemletölt1.52021.11.11.
Árva műre vonatkozó felhasználási engedély visszavonására irányuló kérelemZ040Árva műre vonatkozó felhasználási engedély visszavonására irányuló kérelemletölt1.02017.12.22.
Közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásába történő felvétel iránti kérelemK001Közös jogkezelő szervezetek nyilvántartásába történő felvétel iránti kérelemletölt1.22019.02.15.
Közös jogkezelést végző szervezetek járulékos beadványaiK004Közös jogkezelést végző szervezetek járulékos beadványailetölt1.22019.02.15.
Jogkezelési tevékenység megkezdésének bejelentése iránti kérelemK005Jogkezelési tevékenység megkezdésének bejelentése iránti kérelemletölt1.12019.02.15.
K+F projektminősítési eljárás iránti kérelemKF01K+F projektminősítési eljárás iránti kérelemletölt1.62022.04.29.
K+F projektcsoport-minősítésKC01K+F projektcsoport-minősítés – I. Regisztrációs kérelemletölt1.0.12018.02.23.
K+F projektcsoport-minősítésKC02K+F projektcsoport-minősítés – II. Projektcsoportok jóváhagyása iránti kérelemletölt1.0.22022.02.25.
K+F projektcsoport-minősítésKC03K+F projektcsoport-minősítés – III. Projektkiválasztási kérelemletölt1.0.22022.02.25.
K+F projektcsoport-minősítésKC04K+F projektcsoport-minősítés – IV. Projektcsoport-minősítési kérelemletölt1.0.12018.02.23.
K+F projektcsoport-minősítésKC05K+F projektcsoport-minősítés – Kérelmező nyilatkozata a feltételek teljesítésérőlletölt1.0.12018.02.23.
Korai fázisú vállalkozás nyilvántartásba vétel iránti kérelmeST01Korai fázisú vállalkozás nyilvántartásba vétel iránti kérelmeletölt1.0.12018.02.23.
Korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás nyilvántartásba vétel iránti kérelmeBA01Korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás nyilvántartásba vétel iránti kérelmeletölt1.0.22018.02.23.
Korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás nyilatkozataBA02Korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozás nyilatkozataletölt1.0.12018.02.23.
Nyilvántartásból történő törlési kérelemSB01Nyilvántartásból történő törlési kérelemletölt1.0.12018.02.23.
Önkéntes műnyilvántartásba vételY026Önkéntes műnyilvántartásba vétel iránti kérelemletölt1.12019.02.15.
Önkéntes műnyilvántartáshoz kapcsolódó járulékos beadványY027Önkéntes műnyilvántartáshoz kapcsolódó járulékos beadványletölt1.12019.02.15.
Megváltoztatási kérelemIJO02Megváltoztatási kérelemletölt1.42019.08.15.
Megsemmisítési/törlési/megszűnés megállapítása iránti/SPC érvénytelenségének vagy megszűnésének megállapítása iránti/SPC időtartama meghosszabbításának megvonása iránti kérelemIJO03Megsemmisítési/törlési/megszűnés megállapítása iránti/SPC érvénytelenségének vagy megszűnésének megállapítása iránti/SPC időtartama meghosszabbításának megvonása iránti kérelemletölt1.22019.08.15.
Oltalom újra érvénybe helyezésre irányuló kérelemLV09Oltalom újra érvénybe helyezésre irányuló kérelemletölt1.0.12018.02.23.
Hiteles lajstromkivonat kiadása iránti kérelemT800Hiteles lajstromkivonat kiadása iránti kérelemletölt1.0.22016.01.06.
Járulékos beadványokT801Járulékos beadványokletölt1.62022.08.11.
Jogutódlás és képviseleti megbízás tudomásulvételére irányuló kérelemLV03Jogutódlás és képviseleti megbízás tudomásulvételére irányuló kérelemletölt1.0.12018.02.23.
Iratbetekintés kérelemT803Iratbetekintés iránti kérelemletölt1.0.22017.12.22.
Név- és címváltoztatás tudomásulvételére irányuló kérelemLV01Név- és címváltoztatás tudomásulvételére irányuló kérelemletölt1.0.22018.10.04.
Jelzálogjog bejegyzése / Jelzálogjog törlése / Jelzálogjoggal biztosított követelés módosításának tudomásulvételére irányuló kérelemLV04Jelzálogjog bejegyzése / Jelzálogjog törlése / Jelzálogjoggal biztosított követelés módosításának tudomásulvételére irányuló kérelemletölt1.0.12018.02.23.
(Al)használati jog bejegyzése iránti kérelem / (Al)használati jog törlése iránti kérelem / (Al)hasznosítási engedély bejegyzése iránti kérelem / (Al)hasznosítási engedély törlése iránti kérelemLV05(Al)használati jog bejegyzése iránti kérelem / (Al)használati jog törlése iránti kérelem / (Al)hasznosítási engedély bejegyzése iránti kérelem / (Al)hasznosítási engedély törlése iránti kérelemletölt1.0.12018.02.23.
Oltalomról való lemondásLV07Oltalomról való lemondásletölt1.0.12018.02.23.
Egyéb kérelemLV10Egyéb kérelemletölt1.0.22022.06.17.
Kérelem elsőbbségi tanúsítvány elkészítésérePCT01Kérelem elsőbbségi tanúsítvány elkészítéséreletölt1.02017.12.22.
Képviseleti megbízás / Képviselet-változtatás / Képviselet megszűnésének tudomásulvételére irányuló kérelemLV02Képviseleti megbízás / Képviselet-változtatás / Képviselet megszűnésének tudomásulvételére irányuló kérelemletölt1.0.12018.02.23.
Kérelem hiteles iratmásolat elkészítésérePCT02Kérelem hiteles iratmásolat elkészítéséreletölt1.12022.04.08.
Kérelem gyorsított és különleges gyorsított eljárás lefolytatásáraIJO04Kérelem gyorsított és különleges gyorsított eljárás lefolytatásáraletölt1.02018.01.25.
K+F Szakértői vélemény iránti megkeresésKN26K+F Szakértői vélemény iránti megkeresésletölt1.62022.04.29.

Vissza